Jhula To Pad Gyae Ambua Ki Daal Pe Lyrics

Jhula To Pad Gyae Ambua Ki Daal Pe Lyrics

झूला तो पड़ गए अमुवा की डाल पे माँ
झूला डरे हैं अमुवा की डाल पे माँ
झूले मोरी मैया, झूले मोरी मैया

अमुवा की डाल पे माँ
झूला डरे हैं अमुवा की डाल पे माँ
काहे को मैयां को बनो हिंडोरा
सो बनो हिंडोरा, सो बनो हिंडोरा

काहे को मैया को बनो हिंडोरा
सो काहे की लागी डोर मोरी मैया
अमुवा की डाल पे माँ

झूला डरे हैं अमुवा की डाल पे माँ
चन्दन पाठ को बनो हिंडोरा
सो बनो हिंडोरा, सो बनो हिंडोरा

चन्दन पाठ को बनो हिंडोरा
रेशम लागी डोर मोरी मैयां
अमुवा की डाल पे माँ

झूला डरे हैं अमुवा की डाल पे माँ
कौना झुले कौना झुलावें
कौना झूलावे, कौना झूलावे

कौना झुले कौना झूलावे
सो कौना खेंचे डोर मोरी मैया
अमुवा की डाल पे माँ

झूला डरे हैं अमुवा की डाल पे माँ
मैया झूले लँगूरे झूलावें
सो लँगूरे झुलावे, सो लँगूरे झुलावे
मैया झूले लँगूरे झुलावे

हनुमत खेंचे डोर मोरी मैया
अमुवा की डाल पे माँ
झूला डरे हैं अमुवा की डाल पे माँ

झूला तो पड़ गए अमुवा की डाल पे माँ
झूला डरे हैं अमुवा की डाल पे माँ

झूले मोरी मैया, झूले मोरी मैया
अमुवा की डाल पे माँ
झूला डरे हैं अमुवा की डाल पे माँ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *